Zadania zespołu ds. higieny środków spożywczych

Do zadań zespołu ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy prowadzenie spraw związanych z:

 

 • prowadzeniem rejestracji i zatwierdzaniem podmiotów oraz kontrolą przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez zarejestrowane lub zatwierdzone podmioty w zakresie prowadzenia produkcji produktów spozywczych pochodzących ze zwierząt ( mięso, mleko ) oraz wymagań weterynaryjnych dla tychże produktów,
 • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniem na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 • prowadzeniem monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
 • nadzorem w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami postępowania dotyczącego badania zwierząt przed ubojem, metod uboju, badania poubojowego, wydawania oceny i znakowania mięsa oraz postępowania z mięsem warunkowo zdatnym oraz niezdatnym do spożycia przez ludzi;
 • kontrolowaniem zakładów zajmujących się produkcją mięsa i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • kontrolą wykonywania czynności przez wyznaczonych lekarzy weterynarii z zakresu nadzoru i badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • dokumentowaniem prowadzonych działań i prowadzenie sprawozdawczości,
 • współdziałaniem z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • koordynowaniem działań związanych z obsługą Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF) w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • nadzorem nad punktami skupu dziczyzny
 • nadzorem nad punktami skupu i konfekcjonowania miodu

Accessibility Toolbar