Podsumowanie IRZ w 2009 r.

Podsumowanie kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz kontroli IRZ przeprowadzonych w 2009r.

 

Na terenie powiatu lubaczowskiego w 2009r. do kontroli zostało wytypowanych 131 gospodarstw w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności w tym:

  • 118 gospodarstw utrzymujące bydło
  • 2 gospodarstwa utrzymujące owce
  • 11 gospodarstw utrzymujące świnie

W okresie od 01-07-2009 do 24-11-2009 zostały szczegółowo skontrolowane wszystkie wytypowane gospodarstwa. W niektórych gospodarstwach odnotowano nieprawidłowości i naruszenia dotyczące:

  • prawidłowego oznakowania zwierząt
  • braku zgłoszeń w ARiMR urodzenia zwierząt
  • braku zgłoszeń w ARiMR przemieszczenia zwierząt do innej siedziby stada
  • niezgodności dotyczące wpisów w ksiądze rejestracji bydła (niestaranność i nieprawidłowość wypełniania księgi oraz nieterminowość wpisów)

W ramach kontroli Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt skontrolowano 155 gospodarstw utrzymujących bydło i 2 gospodarstwa utrzymujące owce.
W stadach tych znajdowało się 680 sztuk bydła i 48 owiec. W ramach kontroli wydano 21 decyzji w tym 15 decyzji z wnioskiem blokującym stado w związku z wykrytymi uchybieniami związanymi z niewłaściwym znakowaniem zwierząt, brakiem paszportów oraz brakiem zgłoszeń w ARiMR urodzeń i przemieszczeń zwierząt do innej siedziby stada.

Przeprowadzono również dodatkowo 33 kontrole IRZ na wniosek właściciela stada celem likwidacji niezgodności pomiędzy danymi w rejestrze ARiMR a stanem faktycznym.

Accessibility Toolbar