Czym zajmuje się dział zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Dział zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zajmuje się:

1. Zwalczaniem i zapobieganiem chorobom zakaźnym zwierząt, w tym:

  • Przyjmowaniu i rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu lub wystąpieniu choroby zakaźnej
  • Prowadzeniu dochodzenia epizootycznego w celu wykrycia lub wykluczenia choroby
  • Pobieraniem prób do badań laboratoryjnych
  • Nadzoruje i prowadzi czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych
  • Przeprowadza dezynfekcję w ogniskach choroby oraz w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych.
  • Prowadzi dokumentację i sprawozdawczość związaną ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
  • Opracowuje i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69 poz. 625 z późn. zm.)

2. Przeprowadza i nadzoruje badania monitoringowe w kierunku następujących chorób:
gruźlicy bydła, brucelozy bydła, enzootycznej białaczki bydła, brucelozy kóz i owiec, pryszczycy byd?a, choroby pęcherzykowej świń, klasycznego pomoru świń (u świń i dzików ), gąbczastej encefalopatii bydła i trzęsawki owiec, wścieklizny lisów wolno żyjących, wysoce zjadliwej grypy ptaków,chlamydiozy bydła, gorączki Q, leptospiroza świń i inn.
podstawa prawna:
Rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 282 poz. 2813 z późn. zm.)

3. Nadzoruje i kontroluje handel międzynarodowy i obrót zwierzętami w kraju i za granicą. Głównie w miejscach wysyłki i przywozu zwierząt w miejscach gromadzenia zwierząt, spędach, wystawach, targach, oraz miejscach pośrednictwa w skupie i sprzedaży.
podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10grudnia 2003 r o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 4 lutego 2004 Nr 16 poz. 145).
Rozporządzenie ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (Dz. U. Nr 122.poz.790).

4. Nadzoruje i kontroluje warunki transportu zwierząt.
podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432 EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) Nr 1255/97.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt (Dz. U. Nr 185 poz.1809 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 100 poz. 1012).

5. Nadzoru i kontroluje warunki przechowywania, wprowadzania do obrotu i wykorzystywania materiału biologicznego (punkty inseminacyjne). Nadzór nad rozrodem zwierząt (punkty kopulacyjne).
podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133 poz. 921).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 111 poz. 1177).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

6. Kontroluje w gospodarstwach przestrzeganie minimalnych warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich (dobrostan zwierząt).
podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zdrowia zwierząt (Dz. U.z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm. )
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 167 poz. 1629 z późn. zm. )
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków jakie muszą spełnić gospodarstwa w przypadku gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. nr 168 poz. 1643).

7. Kontroluje w gospodarstwach identyfikację i przemieszczanie zwierząt, oraz ich rejestrację, w tym oznakowanie tych zwierząt i ich zaopatrzenie w dokumenty hodowlane (paszporty) – IRZ.
podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 kwietna 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91 poz.872 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. W sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych (Dz. U. z 2006 r. Nr 1 poz. 5).

8. Kontrola lecznic weterynaryjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania chorobom zakaźnym zwierząt, oraz przestrzegania dobrostanu zwierząt.
podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69 poz. 625 z późn. zm.)

Accessibility Toolbar