Zadania działu d/s pasz i utylizacji

Do zadań na stanowisku d/s pasz i utylizacji należy:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów prawa Unii Europejskiej.

1. Kontrolowanie spełnienia warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się pozyskiwaniem, wytwarzaniem, obrotem, składowaniem, stosowaniem materiałów paszowych i pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
2. Nadzór nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt.
3. Nadzór nad podmiotami zajmującymi się dystrybucją pasz.
4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem i stosowaniem pasz w żywieniu zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych.
5. Nadzór nad podmiotami stosującymi pasze lecznicze.
6. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz oraz pobieranie prób do badań w ramach monitoringu pasz.
7.Przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
8. Nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego:

  • a) nadzór nad zbieraniem, transportowaniem i składowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1774/2002;
  • b) nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 23 rozporządzenia 1774/2002;
  • c) nadzór nad wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby;
  • d) nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz zawierających dozwolone białko zwierzęcego pochodzenia.

9. Prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
10. Prowadzenie oraz aktualizacja zatwierdzonych i /lub zarejestrowanych list podmiotów objętych nadzorem w zakresie pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
11. Prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowywanie projektów decyzji pierwszej instancji w zakresie sprawowanego nadzoru.
12. Podejmowanie działań związanych z obsługą Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach żywnościowych i Paszach(RASFF).

Accessibility Toolbar