Wymagania dotyczące uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny

        Dopuszcza się dokonywanie uboju świń we własnym gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny. Wymagania weterynaryjne określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2016 r., poz. 885).

          Hodowca zobowiązany jest zgłosić zamiar uboju świni do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem.

Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza świń poddawanych ubojowi,

  2. liczbę świń poddawanych ubojowi,

  3. numer identyfikacyjny świni (kolczyk lub tatuaż),

  4. miejsce i termin uboju,

  5. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,

  6. numer telefonu informującego,

  7. w przypadku, gdy gospodarstwo znajduje się na obszarze zagrożenia (tzw. obszar niebieski)
    lub na obszarze objętym ograniczeniami (tzw. obszar czerwony) lub na obszarze ochronnym (tzw. obszar żółty), dodatkowo hodowca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

      W przypadku gdy gospodarstwo nie znajduje się na obszarze objętym ww. restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF (t.j. poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym), obowiązkowe jest przeprowadzenie badania mięsa jedynie w kierunku włośni.

        W przypadku gdy gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF obowiązkowe jest przeprowadzenie badania przedubojowego i poubojowego włącznie z badaniem mięsa w kierunku włośni.

Badanie zwierząt i mięsa jest badaniem urzędowym. Powiatowy lekarz weterynarii wskaże imię i nazwisko urzędowego lekarza weterynarii, który upoważniony jest do przeprowadzenia tego badania.
Koszty badania ponosi hodowca.

      W przypadku gdy gospodarstwo znajduje się na obszarze zagrożenia (tzw. obszar niebieski), obowiązkowe jest pobranie próbki do badania w kierunku ASF. Jeśli gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ograniczeniami (tzw. obszar czerwony) lub obszarze ochronnym (tzw. obszar żółty)
próbki pobiera się, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia ASF. Pobieranie próbek oraz ich badanie organizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie.

          Urzędowy lekarz weterynarii wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii do badania zwierząt
i mięsa, zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o wyniku badania w kierunku włośni.
Jeśli gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, urzędowy lekarz weterynarii ma obowiązek wydać dodatkowe zaświadczenie o wyniku badania przedubojowego i poubojowego.

Hodowca, który dokonał uboju świni w celu pozyskania mięsa na użytek własny, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do właściwego miejscowo oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

         W przypadku gdy gospodarstwo zlokalizowane jest na obszarze wolnym od ASF zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia uboju.

W przypadku gdy gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, zgłoszenia należy dokonać w ciągu 2 dni od dokonania uboju.

      Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ubojem zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek własny, powiatowy lekarz weterynarii ma obowiązek nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości od 100 zł do 2000zł.

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń.PDF

Accessibility Toolbar