Świadectwa zdrowia dla świń

Świadectwa zdrowia dla świń

 

Końcem sierpnia 2009 r. zakończył się w naszym powiecie trzeci etap poboru krwi od świń ze stad zarejestrowanych w AR i MR w kierunku wykluczenia wirusa choroby Aujeszky’ego.

Początkiem września wejdziemy w program monitorowania tej choroby w stadach o statusie urzędowo wolne lub wolne od wirusa choroby Aujeszky’ego.

Przypomina się o obowiązku posiadania świadectw zdrowia dla świń przemieszczanych zarówno do rzeźni jak i między stadami, wystawiane przez urzędowych lekarzy weterynarii w terenie. Opłatę za wystawianie świadectw zdrowia dla świń ponosi właściciel stada pochodzenia zwierząt i jest ona naliczana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15).

Nie dopuszcza się wprowadzania świń do stada o statusie niższym niż status posiadany.

W przypadku przemieszczeń zwierząt bez wymaganych świadectw zdrowia świń lub wprowadzaniu do stada zwierząt o niższym statusie, stado docelowe uznawane będzie za stado podejrzane o zakażenie wirusem choroby Aujeszky’ego, a dalsze badania krwi prowadzone będą na koszt właściciela. Sztuki kierowane będą do uboju z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii na świadectwie zdrowia z czerwonym paskiem.

Obowiązkiem rolnika utrzymującego trzodę chlewną jest trwałe oznakowanie świń (kolczyki lub tatuaż). W przypadku jego braku przy dodatnim wyniku badania serologicznego krwi, zwierzęta nieoznakowane zostaną zabite lub ubite bez przysługującego właścicielowi odszkodowania.

Accessibility Toolbar