Podsumowanie IRZ w 2010 r.

Podsumowanie kontroli wymogów wzajemnej zgodności (cc- cross compliance) oraz kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt 2010 rok.

 

Na terenie powiatu lubaczowskiego w 2010 r. do kontroli zostało wytypowanych 138 gospodarstw w ramach kontroli wymogów wzajemnej zgodności w tym:

• 129 gospodarstw utrzymujące bydło;

• 6 gospodarstw utrzymujące owce;

• 3 gospodarstwa utrzymujące świnie.

W okresie od 1 stycznia 2010r. do 31grudnia 2010r. zostały szczegółowo skontrolowane wszystkie wytypowane gospodarstwa. Odnotowano niezgodności głównie dotyczące:

• prawidłowego oznakowania zwierząt;

• braku zgłoszeń w ARiMR urodzenia zwierząt;

• braku zgłoszeń w ARiMR przemieszczenia zwierząt do innej siedziby stad;

• niezgodności dotyczące wpisów w księdze rejestracji bydła (niestaranność i nieprawidłowość wypełniania księgi oraz nieterminowość wpisów).

Przeprowadzono również 22 kontrole cross compliance administracyjne  po kontrolach realizowanych przez ARiMR związku z płatnościami do krów i owiec (PKO).

W ramach kontroli Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) skontrolowano 121 gospodarstw utrzymujących bydło i 6 gospodarstw utrzymujące owce.

W stadach tych znajdowało się 825 sztuk bydła i 306 owiec. W ramach kontroli wydano 7 decyzji w tym 6 decyzji z wnioskiem blokującym stado w związku z wykrytymi uchybieniami związanymi z niewłaściwym znakowaniem zwierząt, brakiem paszportów oraz brakiem zgłoszeń w ARiMR urodzeń i przemieszczeń zwierząt do innej siedziby stada.

Przeprowadzono również dodatkowo 62 kontrole IRZ na wniosek właściciela stada celem likwidacji niezgodności pomiędzy danymi w rejestrze ARiMR a stanem faktycznym.

Accessibility Toolbar