Podsumowanie IRZ w 2008 r.

W 2008 roku wytypowano do kontroli 177 gospodarstw bydlęcych i 2 gospodarstwa owiec. W stadach tych znajdowało się 683 sztuki bydła i 51 owiec. Wszystkie gospodarstwa skontrolowano. W ramach kontroli zablokowano 6 siedzib stad w związku z wykrytymi uchybieniami związanymi z niewłaściwym znakowaniem zwierząt oraz brakiem zgłoszeń przemieszczeń zwierząt do innej siedziby stada. W niektórych siedzibach odnotowano niezgodności dotyczące wpisów w księdze rejestracji bydła oraz anomalia paszportowe.

Przeprowadzono również dodatkowo 9 kontroli na wniosek właściciela stada celem likwidacji niezgodności pomiędzy danymi w rejestrze ARiMR a stanem faktycznym.

W ramach dobrostanu przeprowadzono kontrolę w 202 gospodarstwach. Zostały wydane decyzje zawieszające działalność podmiotu w związku ze stwierdzeniem naruszeń dobrostanu zwierząt, a także  zostały przekazane do organów ścigania sprawy dotyczące naruszenia dobrostanu.

Accessibility Toolbar