O programie IRZ

System identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) definiuje ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 872 z późn. Zm.). System IRZ składa się z :

1. Rejestrów zwierząt (bydła, owiec, kóz, świń oraz koni).
2. Znaków identyfikacyjnych zwierząt.
3. Paszportów koni i bydła.
4. Dokumentów przewozowych owiec i kóz.
5. Ksiąg rejestracji zwierząt.
6. Innych ewidencji i dokumentacji dotyczących zwierząt.

Od 2005 r. Inspekcja Weterynaryjna w Lubaczowie dokonuje kontroli IRZ na miejscu siedziby stada, czyli zgodności stanu bydła, owiec i kóz w gospodarstwie ze stanem podanym w AR i MR, kontroli posiadanej dokumentacji (paszporty, wypełniona księga rejestracji stada) oraz prawidłowego oznakowania zwierząt.

Siedziba stada to wszelkie budynki, zagrody, pastwiska lub miejsca na otwartej przestrzeni, w której przebywa dane stado lub stada różnych gatunków (art. 2 ust. 1 pkt. 12).
Stado oznacza zwierzę lub grupę zwierząt tego samego gatunku, o tym samym statusie epizootycznym.

Obowiązkiem każdego posiadacza zwierząt jest :

  • 1. Prowadzenie księgi rejestracji stada – art. 23.
  • 2. Trwałe oznakowanie zwierząt:a. – bydło: kolczyki na obu uszach ( 7 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia oraz przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło)- art. 19
    b. – owce i kozy urodzone po 7 kwietnia 2007 r.- oba kolczyki (180 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia oraz przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło) – art. 20
  • 3. Każda sztuka bydła w stadzie musi posiadać paszport
  • 4. Zgłoszenie do AR i MR wszelkich przewozów do i z hodowli, wraz z datami tych zdarzeń w terminie 7 dni w przypadku bydła ( zmiany miejsc pobytu owiec i kóz w terminie 7 dni) – art. 12 ust. 1
  • 5. Zgłosić do AR i MR zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, upadek, ubój gospodarczy (z podaniem liczby zwierząt w terminie 30 dni w przypadku świń)

Accessibility Toolbar