Informacja dla rolników – posiadaczy zwierząt dotycząca uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji miesa przeznaczonego na użytek własny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozp. MRiWS z dnia 21.10.2010 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2010 Nr 207 poz. 1370)

Dopuszczalny jest ubój na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny następujących zwierząt: świń, owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia pod następującymi warunkami:

  1. Przy uboju zwierzat na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – przestrzeganie zasad humanitarnego postępowania ze zwierzętami przed i w trakcie uboju, oszołamiania zwierząt
  2. Przy uboju owiec, kóz oraz cieląt do 6 m-ca życia posiadacz tych zwierząt ma obowiązek zagospodarowania na koszt własny materiału szczególnego ryzyka
  3. Posiadacz zwierząt: cieląt, kóz oraz owiec co najmniej na 24 godz. przed dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o zamiarze dokonania takiego uboju zgodnie z wzorem powiadomienia stanowiącym załącznik do rozporządzenia
  4. Podobnie posiadacz świń informuje Urzędowego Lekarza Weterynarii o zamiarze dokonania uboju na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny również zgodnie z wzorem powiadomienia stanowiącym załącznik do rozporządzenia
  5. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz odstrzelonych dzików poddaje się badaniu poubojowemu na włośnie na koszt posiadacza tego mięsa.

 

Załączniki:

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecnośc włośni, oraz zasady dostarczania próbek do Urzędowego Lekarza Weterynarii

Accessibility Toolbar