Cross compliance – zasada wzajemnej zgodności, zasada współzależności

Cross compilance – oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów. Organem odpowiedzialnym za kontrole w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt będzie Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole w tym zakresie dotyczyć będą 10% gospodarstw utrzymujących bydło, 3% gospodarstw utrzymujących owce i kozy, w których trzymane zwierzęta stanowią co najmniej 5% zwierząt w danym państwie członkowskim oraz gospodarstw utrzymujących świnie.

Kary za nieprzestrzeganie zasady cross-compliance są zróżnicowane w zależności od charakteru wykroczenia i jego skutków. Polegają na obniżeniu należnych płatności bezpośrednich włącznie z wykluczeniem rolnika z systemu płatności. W przypadku nieprzestrzegania wymagań, płatności bezpośrednie są redukowane proporcjonalnie do naruszeń. Wymiar sankcji za nieprzestrzeganie wymogów podstawowych będzie uzależniony od wielu czynników.

Zakres kontroli IRZ obejmować będzie następujące elementy:

  • znaki identyfikacyjne zwierząt (bydło, owce, kozy i świnie)
  • posiadanie paszportów bydła,
  • aktualizacja i prowadzenie księgi rejestracji przez posiadacza zwierząt
  • dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz).

Ponadto inspekcja będzie obejmowała przestrzeganie przez rolników terminów zgłoszeń:

  • przemieszczeń zwierzęcia ( biuro powiatowe AR i MR): bydło w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, owce i kozy nie później niż w terminie 6 miesięcy, świnie 30 dni .
  • padnięć i ubojów (biuro powiatowe AR i MR, Powiatowy Inspektorat Weterynarii): bydło w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, owce, kozy i świnie w terminie 30 dni.

Accessibility Toolbar